sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Case studies

Nasza współpraca z Klientem rozpoczyna się zawsze od rzetelnej analizy możliwości pozyskania dofinansowania na planowane projekty i inwestycje. Eksperci GAEU podchodzą do każdego projektu indywidualnie, co pozwala na zidentyfikowanie nieszablonowych możliwości finansowania oraz stworzenie koncepcji projektu, który będzie wyróżniał się na tle konkurencji.

Jesteśmy ekspertami w programie Horyzont 2020. W ostatnich latach jako jedna z nielicznych firm w Europie wyspecjalizowaliśmy się w Instrumencie MŚP - programie dedykowanym innowacyjnym małym i średnim firmom w Europie. Instrument MŚP jest częścią programu Horyzont 2020.

Od początku funkcjonowania Instrumentu MŚP, zespół GAEU Consulting z Krakowa pozyskał już ponad 19 milionów euro dotacji (ok. 76 milionów zł) dla naszych klientów. Jest to jeden z najlepszych wyników wśród firm doradczych w Europie.

Wartość dodaną usług GAEU Consulting ilustrują przykłady poniżej.

SenzaGen

Firma SenzaGen to innowacyjny start-up nastawiony na komercjalizację testów i metod do oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji, które eliminują potrzebę przeprowadzania testów na zwierzętach. W 2016 roku firma została wybrana jednym z najbardziej innowacyjnych start-upów w Szwecji. W poszukiwaniu źródeł finansowania swoich projektów, zarząd SenzaGen zwrócił się do GAEU Consulting z zapytaniem dot. możliwosci pozyskania dotacji w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską. Eksperci GAEU zarekomendowali program Horyzont 2020, Instrument MŚP. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez zespół GAEU z Krakowa pod kierownictwem Pana Tomasza Wąsika, Dyrektora Zarządzającego.

W rezultacie oceny wniosek otrzymał aż 14.26 punktów na 15 możliwych i jako jeden z 4 wniosków otrzymał dofinansowanie w ramach październikowego naboru wniosków w Instrumencie MŚP (13 October 2016 cut-off – Phase 2), w obszarze tematycznym SMEInst-05– Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector. 

Otrzymana dotacja to aż 2,421,800 EUR (ok. 10 milionów złotych) i 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

W październikowym naborze w ramach osi tematycznej SMEInst-05 konkurencja o dofinansowanie była bardzo duża. W sumie złozono 72 wnioski o dofinansowanie w skali Europy. Tylko 4 projekty otrzymały dotację, w tym projekt firmy SenzaGen. Otrzymany grant świadczy o najwyzszej jakości wniosku oraz wysokiej innowacyjności zaproponowanego projektu.

Jako zespół GAEU jesteśmy dumni z faktu, iż najbardziej innowacyjne Europejskie start-upy decydują się na współpracę z nami, współpracę, która przynosi wymierne korzyści i otwiera drogę do kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Serdecznie gratulujemy firmie SenzaGen tego sukcesu.


IMMUNOVIA

Od 2007 roku Immunovia AB prowadziła wraz z Uniwersytetem w Lund prace nad stworzeniem innowacyjnej platformy technologicznej, która pozwalałaby na diagnostykę raka na podstawie analizy próbek ludzkiej krwi. Sukces tego przedsięwzięcia pozwolił firmie na przejście do kolejnego etapu badań, tj. opracowania biomarkera krwi , który pozwalałby na identyfikację konkretnego typu raka. Wybór padł na raka trzustki, który ze względu na swoją niską i zbyt późną wykrywalność należy do grona najbardziej śmiertelnych nowotworów na świecie. Na podstawie wstępnych badań stworzony został profil białkowy tego nowotworu. Celem Immunovii było przeprowadzenie studiów klinicznych, które potwierdzą skuteczność nowego markera, szczególnie we wczesnym stadium choroby, gdy prawdopodobieństwo uleczenia raka trzustki jest największe, a możliwości wykrycia - najniższe.

GAEU otrzymało zadanie zidentyfikowania optymalnego źródła finansowania takiego projektu i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Klientowi zarekomendowany został Instrument MŚP w ramach Programu Horyzont 2020, oś tematyczna „Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices”. Rezultatem wspólnych działań, koordynowanych przez zespół projektowy GAEU, było przyznanie Immunovii przez Komisję Europejską 4,2 mln EUR dotacji, przy intensywności wsparcia wynoszącej 100% kosztów kwalifikowanych projektu.


WATTY

Szwedzka firma Watty AB, specjalizująca się w technologiach zarządzania energią dla firm i użytkowników indywidualnych, przystąpiła do współpracy z GAEU z nadzieją na znalezienie źródła zewnętrznego finansowania dla projektu firmy zakładającego opracowanie innowacyjnej technologii umożliwiającej znaczne ograniczenie zużycia energii na poziomie pojedyńczego gospodarstwa domowego. Technologia oparta jest na najnowszej generacji systemów pomiarowych energii elektrycznej (tzw. smart meters).

Nasi eksperci zarekomendowali Klientowi przygotowanie i złożenie wniosku do Fazy 1 Instrumentu MŚP, w osi tematycznej „Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system - SIE-01-2014-1”. Rezultatem współpracy krakowskiego oddziału GAEU Consulting z Watty AB było pozyskanie dla Klienta 50 tys. EUR bezzwrotnej dotacji na opracowanie biznes planu dla przyszłej komercjalizacji nowej technologii.


GORAN SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo zamierzało ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i instalacji pieców do spalania biomasy z bardzo trudnego Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym statystycznie głównymi beneficjentami są gminy (dofinansowanie projektów spółek jest rzadkością). Po przeanalizowaniu projektu, eksperci GAEU stworzyli argumentację dot. wpływu projektu spółki GORAN na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Biała Niżna, popartą szczegółowymi analizami społecznymi i rynkowymi. Rezultatem było dofinansowanie w wysokości 1.279.300 zł.


Rimaster Group

Grupa Rimaster bezskutecznie starała się pozyskać dofinansowanie swojego projektu inwestycyjnego z programów narodowych w Polsce i Szwecji. Firmy doradcze, z którymi spółka współpracowała, nie potrafiły zaoferować odpowiednich rozwiązań ze względu na status firmy (Rimaster to spółka klasyfikowana jako przedsiębiorstwo duże). Eksperci GAEU Consulting, po dokładnej analizie projektu, stworzyli koncepcję międzynarodowego projektu B+R realizowanego we współpracy pomiędzy RIMASTER a partnerem z Belgii i zarekomendowali ubieganie się o dofinansowanie w ramach sieci EUREKA. Rezultat to ponad 200.000 EURO dofinansowania. Po sukcesach związanych z tak rzetelnym i skutecznym doradztwem, którego nie były w stanie zaoferować konkurencyjne firmy doradcze, Zarząd Grupy Rimaster zdecydował się na podpisanie długofalowej umowy o współpracę z GAEU Consulting.


ZWM Carbonex

Przedsiębiorstwo zamierzało ubiegać się o dofinansowanie zakupu maszyn produkcyjnych, które są powszechnie stosowane na rynku. Eksperci GAEU stworzyli koncepcję projektu opartą na innowacyjności produktowej oraz zarekomendowali ubieganie się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dzięki solidnej argumentacji, zaznaczonej już w pierwszych zdaniach wniosku o dofinansowanie, firma otrzymała dofinansowanie w wysokości 309 493,00 zł. Po tym sukcesie, firma ZWM Carbonex powierzyła GAEU przygotowanie wniosku o dofinansowanie kolejnego projektu inwestycyjnego. Po ocenie merytorycznej, wniosek znalazł się na 4 miejscu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. W konkursie złożono ok. 500 wniosków. Tak wysoka ocena była możliwa m.in. dzięki rzeczowej argumentacji dot. wzrostu konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym popartej konkretnymi danymi i analizami rynkowymi.


AZIS Mining Service Sp. z o.o.

Spółka AZIS poszukiwała możliwości sfinansowania inwestycji w nowy zakład produkcyjny, która miała prowadzić do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu. Eksperci GAEU zarekomendowali ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2013-2017 a następnie opracowali wniosek o dofinansowanie, który bezbłędnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Rezultat to dofinansowanie w wysokości 749 990 zł.


WEXPOOL Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wexpool zamierzało zrealizować inwestycję w nowoczesne maszyny i urządzenia do recyklingu odpadów komunalnych. Po szczegółowej analizie merytorycznej projektu, eksperci GAEU zarekomendowali ubieganie się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W procesie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, eksperci GAEU opracowali strategię wykazania wzrostu konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym, mimo iż branża odzysku odpadów komunalnych ma charakter lokalny. Rezultatem było dofinansowanie w wysokości 1.445.000 zł.


ABC-Gruppen

ABC Gruppen to firma specjalizująca się w fotografii szkolnej, współpracująca z podwykonawcami w Polsce. Firma starała się kilka razy bezskutecznie o dofinansowanie projektu związanego z budową platformy internetowej dla fotografii szkolnej. Firmy doradcze, z którymi Spółka współpracowała, nie potrafiły wykazać innowacyjności rozwiązań technicznych. Eksperci GAEU podeszli do tematu w zupełnie inny sposób. Opracowaliśmy strategię wykazania innowacyjności opartą nie o technologię platformy, ale o innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji towarów, które pozwalają na odświeżenie branży opartej na przestarzałych modelach biznesowych. Rezultat to 130.000 euro dotacji na projekt badawczo-rozwojowy. 


Convert Paper Sp. z o.o. S.K.A.

Convert Paper Sp. z o.o. S.K.A. jest firmą wyspecjalizowaną w produkcji oraz dystrybucji tektury litej i falistej. Przedsiębiorstwo starało się pozyskać dofinansowanie na inwestycję w środki trwałe pozwalające na optymalizację warunków pracy w swoim zakładzie. Z uwagi na inwestycyjny charakter planowanego projektu, eksperci GAEU przeprowadzili analizę możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania z dostępnych programów pomocowych, w tym programu „Prewencja Wypadkowa” realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku precyzyjnej analizy projektu firmy Convert Paper, eksperci GAEU zarekomendowali ubieganie się o dofinansowanie z ZUS a następnie przygotowali kompletną dokumentację, wzbogaconą o dodatkowe komponenty podnoszące jej wartość merytoryczną. Rzetelny i umiejętny sposób przedstawienia założeń i celów projektu zaowocował pozytywnym rozpatrzeniem dokumentacji aplikacyjnej i przyznaniem dofinansowania wysokości 197 762,40 PLN na realizację projektu.


Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "Ogniwo"

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza „Ogniwo” w Bieczu specjalizuje się w produkcji kotłów centralnego ogrzewania. Mając na celu umocnienie swojej pozycji na rynku i wzrost konkurencyjności, firma zleciła ekspertom GAEU analizę swoich projektów pod względem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania. Rezultatem analizy była nie tylko priorytetyzacja projektów, ale również zarekomendowanie programu „Prewencja Wypadkowa” realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci GAEU dokonali szczegółowej analizy założeń projektowych pod kątem wymagań konkursu oraz przygotowali kompletną dokumentację, wzbogaconą o dodatkowe komponenty podnoszące jej wartość merytoryczną. W efekcie projekt Spółdzielni „Ogniwo” otrzymał pozytywną ocenę i wsparcie w wysokości 105 541,38 PLN na realizację projektu.