sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

HORYZONT 2020

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Budżet programu na lata 2014-2020 to aż 80 miliardów EURO.

Celem programu jest zapewnienie długofalowej konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej poprzez finansowanie zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych nastawionych na opracowanie i komercjalizację innowacyjnych produktów oraz technologii o europejskiej wartości dodanej. GAEU Consulting oferuje skuteczne doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie z tego unikatowego programu.

Program Horyzont 2020 finansuje projekty typu „bottom-up” oraz „top-down”:

- Projekty „bottom-up” to przedsięwzięcia, których cele badawczo-rozwojowe (B+R) definiowane są samodzielnie przez wnioskodawcę w odniesieniu do obecnego stanu techniki (ang. state-of-the-art). Wnioskodawca sam określa dziedzinę B+R projektu. Rezultatem projektu jest opracowanie produktu lub technologii o dużym potencjale rynkowym. Przykładem mechanizmu bottom-up w programie Horyzont jest działanie Fast Track to Innovation (FTI).

- Projekty „top-down” to przedsięwzięcia, w których cele ogólne, oczekiwane rezultaty oraz obszary B+R definiowane są przez Komisję Europejską w odniesieniu do konkretnych problemów występujących w skali całej Europy. Projekt wnioskodawcy powinien przyczynić się do realizacji celów i strategii Komisji Europejskiej. Przykładem instrumentu top-down jest Instrument MŚP (SME-Instrument), który podzielony jest na jasno określone obszary tematyczne. Projekt powinien wpisywać się w wybrany temat (ang. Topic).

Horyzont 2020 nie jest programem finansującym zakup technologii produkcyjnych od dostawców zewnętrznych, rozbudowę zakładu produkcyjnego, czy wdrożenie opracowanego już produktu poprzez zakup środków trwałych. Program finansuje badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, które pozwolą na osiągnięcie konkretnego poziomu gotowości technologii według skali TRL (ang. Technology Readiness Level).
W wybranych naborach, program dopuszcza działania demonstracyjne, pilotażowe oraz powielenia rynkowego.

Skala TRL stosowana w programie Horyzont 2020 jest podzielona na dziewięć poziomów:

Skala TRL

Opis

Poziom 1

Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska.

Poziom 2

Określono koncepcję technologii.

Poziom 3

Eksperymentalne potwierdzenie funkcjonalności technologii.

Poziom 4

Technologia zweryfikowana w warunkach laboratoryjnych.

Poziom 5

Technologia zweryfikowana w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Poziom 6

Technologia zademonstrowana w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Poziom 7

Prototyp technologii zademonstrowany w warunkach operacyjnych.

Poziom 8

Technologia opracowana.

Poziom 9

Technologia zweryfikowana w warunkach operacyjnych.

Kosztami kwalifikowalnymi w programie są m.in. koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty aparatury naukowo-badawczej, koszty zewnętrznych usług badawczych, koszty nabycia i zużycia materiałów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu, koszty ogólne.

Wnioski do programu mogą być składane przez konsorcja złożone z co najmniej trzech niezależnych przedsiębiorstw / organizacji lub indywidualnie przez firmy z sektora MŚP (czytaj więcej pod INSTRUMENT MŚP).

- „Program Horyzont 2020 oferuje polskim przedsiębiorcom unikatowe możliwości finansowania projektów badawczych i innowacyjnych. W niektórych konkursach poziom dofinansowania sięga 100 % kosztów kwalifikowanych, co nie zdarza się w polskich programach wspierających badania i rozwój. Realizacja projektu w ramach programu Horyzont 2020 to również ogromny prestiż dla każdej firmy i bezdyskusyjne potwierdzenie jej innowacyjności w skali europejskiej. GAEU Consulting posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego aplikowania o dotacje w ramach programu. Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych konkurowaniem z najlepszymi w Europie”, mówi Tomasz Wąsik, Dyrektor Zarządzający GAEU Consulting.