sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Usługi

GAEU Consulting oferuje usługi w dziedzinie zewnętrznego finansowania projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i innowacji.

Specjalizujemy się w programie Horyzont 2020 oraz innych europejskich i polskich mechanizmach finansowania badań naukowych i innowacji.

Dobieramy odpowiednie źródła finansowania projektów, przygotowujemy konkurencyjne wnioski o dofinansowanie oraz pomagamy w rozliczeniu finansowym i merytorycznym realizowanych projektów. Pozyskujemy dotacje z Programów Komisji Europejskiej oraz Programów Operacyjnych dostępnych w Polsce.

Nasza wiedza i kompetencje są dobrze udokumentowane i potwierdzone referencjami Klientów z najróżniejszych branż. Najlepiej czujemy się w trudnych projektech technologicznych i badawczo-rozwojowych, które wymagają perfekcyjnego zrozumienia i przedstawienia tematu projektu oraz wykazania potencjału komercyjnego proponowanego rozwiązania. Bierzemy aktywny udział w tworzeniu koncepcji projeków, planów projektów oraz planów komercjalizacyjnych. Z naszą pomocą innowacyjne pomysły stają się rzeczywistością.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą referencyjną oraz działem pressroom!

ANALIZA SZANS NA POZYSKANIE DOFINANSOWANIA

Rzetelna analiza możliwości pozyskania dotacji na projekty to punkt wyjścia do dalszych prac z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Profesjonalna ocena projektu pod kątem szans na uzyskanie dofinansowania to również konkretne korzyści ekonomiczne dla klienta. Statystyki pokazują, że nieskuteczne ubieganie się o dotacje generuje w przedsiębiorstwach koszty rzędu 3-4 tyś euro. Dzięki analizie projektu wykonanej według metodologii opracowanej przez ekspertów GAEU, klient ogranicza to ryzyko do minimum.

WNIOSKI I BIZNESPLANY

Wnioski o dofinansowanie opracowywane przez ekspertów GAEU wyróżniają się profesjonalizmem, przemyślaną strategią i jasnym określeniem wartości i unikalności projektu już od pierwszych zdań tekstu.

Nasze wnioski zajmują czołowe miejsca na listach rankingowych programów wsparcia w Polsce oraz programów Komisji Europejskiej. Każdy projekt traktujemy indywidualnie i nieszablonowo.

ROZLICZANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE PROJEKTÓW

Umieszczenie wniosku na liście projektów wybranych do dofinansowania to dopiero połowa sukcesu. Wypłata dotacji wymaga odpowiedniego rozliczenia projektu. Przedsiębiorca ma obowiązek udokumentować poniesione wydatki, udowodnić osiągniecie zadeklarowanych celów projektu oraz wywiązać się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. GAEU oferuje skuteczną pomoc w procesie zarządzania, rozliczania i sprawozdawczości projektów obejmujacą:

  • nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność oraz załączników do wniosków o płatność
  • monitoring postępu merytorycznego i finansowego projektu
  • weryfikacja osiągniętych wskaźników rezultatu projektu i porównanie ich ze wskaźnikami zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie
  • bieżący kontakt z instytucją finansującą
  • przygotowanie raportu końcowego

SZKOLENIA

Oferujemy praktyczne szkolenia w dziedznie pozyskiwania dotacji na projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy propozycję szkoleń odpowiadających specyfice działalności Twojej Firmy.